جهت اطلاع دوستان به نقل از سایت رسمی سنجش:

باحمد و سپاس‌ به‌ درگاه‌ خداوند متعال‌ و با آرزوی موفقیت برای خواهران‌ و برادران‌ عزیزی‌ که‌ در آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ ۱۳۹۱ پذیرفته‌ شده‌اند، بدین وسیله توجه پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی متمرکز و معرفی‌شدگان رشته‌های نیمه‌متمرکز تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و هنر‌های تجسمی (نقاشی) و گرافیک را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد.

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1387/01/31/100936307514.jpg

الف‌ – پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌ رشته‌های‌ متمرکز :
۱-   کلیه‌ پذیرفته‌‌شدگان‌ رشته‌های‌ مختلف‌ تحصیلی‌ متمرکز ضرورت دارد  با رعایت‌ موارد ذیل‌ منحصراً در یکی از روزهای یکشنبه مورخ ۹/۷/۹۱ (الف تا ز)، دوشنبه مورخ ۱۰/۷/۹۱ (س تا ق) و سه‌شنبه مورخ ۱۱/۷/۹۱ (ک تا ی) با در دست ‌‌داشتن ‌‌مدارک‌‌ لازم‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ در بند «ج» این‌ اطلاعیه‌ برای‌ ثبت‌‌نام‌ به‌ محل‌ قبولی‌ خود مراجعه‌ نمایند. بدیهی است عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
تبصره: پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه‌ای دختران تهران (دکتر شریعتی) می‌بایست براساس حرف اول نام‌ خانوادگی منحصراً در یکی از روزهای یکشنبه مورخ ۹/۷/۹۱ (الف تا س) و دوشنبه مورخ ۱۰/۷/۹۱ (ش تا ی) با دردست ‌‌داشتن ‌‌مدارک‌‌ لازم‌، برای‌ ثبت‌ نام‌ مراجعه‌ نمایند.
۲-    پذیرفته‌ شدگان‌ هریک‌ از کد رشته‌ محلهای‌ اعلام‌ شده‌ ضرورت‌ دارد با توجه‌ به‌ نشانی و آدرس مؤسسات مندرج در صفحات‌ ۵۲ تا ۶۱ دفترچه‌راهنمای‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ ۱۳۹۱، نسبت‌ به‌ شناسایی‌ مؤسسه محل‌ قبولی‌ اقدام ‌و در یکی از روزهای فوق الذکر با دردست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام به مؤسسه ذیربط خود مراجعه نمایند.
۳-   دانش‌آموزانی‌ که‌ در آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ ۱۳۹۱در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی که ظرفیت آن برای نیمسال اول می‌باشد قرار گرفته‌اند، به‌ شرطی‌ مجاز به‌ثبت‌نام‌ درمؤسسه محل قبولی خود خواهند بود که‌ کلیه واحد‌های درسی‌ دوره ‌سه‌ ساله‌ ، کارورزی و کارآموزی خود را در رشته‌ مربوط حداکثر تا پایان شهریورماه‌ ۱۳۹۱ با موفقیت‌ طی‌ کرده‌ باشند و یا دارای دیپلم نظام قدیم (دوره چهارساله) باشند.
تبصره: در صورتی که کد رشته قبولی آنها درهر دو نیمسال (اول – دوم) ویا فقط در نیمسال دوم پذیرش داشته باشد و تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در رشته مورد نظر بشوند، اجازه ثبت نام در نیمسال دوم را خواهند یافت و در غیر اینصورت قبولی آنان ملغی می‌باشد.
تذکر مهم: چنانچه پذیرفته‌شده‌ای بدون اخذ مدرک دیپلم تا تاریخ مقرر براساس توضیحات فوق در موسسه محل قبولی ثبت‌نام و مشغول به تحصبل گردد، تبعات ناشی از آن مستقیماً به عهده شخص داوطلب خواهد بود.
اصلاحات دفترچهراهنمای آزمون:
۱-   بر اساس اعلام دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری میزان شهریه  ثابت و متغیر برای  دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۲-۹۱  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به شرح ذیل اصلاح گردید.
جدول شهریه ثابت و متغیر دوره نوبت دوم (شبانه) آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای برای پذیرفته‌شدگان سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱
شهریه ثابت
برای هر نیمسال
تحصیلی
شهریه متغیر دروس
عمومی
پایه نظری
اصلی و تخصصی (نظری)
عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی عملی
با ساعات اجرای معین در هفته
در صورت وجود در برنامه آموزشی (هرواحد)
کارآموزی یا کارورزی
پایان‌نامه
یا پروژه
۲ ساعت
۳ ساعت
۴ ساعت
۶۳۲/۵۰۰
۶۳/۲۵۰
۱۰۳/۵۰۰
۱۲۶/۵۰۰
۱۸۹/۷۵۰
۲۴۱/۵۰۰
۲۸۷/۵۰۰
۲۰۱/۲۵۰
۴۰۲/۵۰۰
جدول شهریت ثابت هر نیمسال تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی برای سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱
مقطع تحصیلی
گروه آموزشی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی
هنر
کاردانی
۱/۳۲۸/۲۵۰
۱/۳۹۱/۵۰۰
۱/۷۷۱/۰۰۰
۱/۵۱۸/۰۰۰
۱/۷۰۷/۷۵۰
جدول شهریه متغیر هر واحد درسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی برای پذیرفته‌شدگان سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱
رشته‌ها
نوع درس
عمومی
پایه نظری
اصلی و تخصصی (نظری)
نظری ـ عملی
عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی عملی
با ساعات اجرای معین در هفته
در صورت وجود در برنامه آموزشی (هرواحد)
۲ ساعت
۳ ساعت
کارورزی
پروژه
فنی مهندسی و هنر
۸۸/۵۵۰
۱۲۳/۰۵۰
۱۵۸/۷۰۰
۱۷۸/۲۵۰
۲۵۳/۰۰۰
۲۷۸/۳۰۰
۲۶۶/۸۰۰
۳۱۶/۲۵۰
سایر رشته‌ها
۱۴۰/۳۰۰
ج – مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ از پذیرفته‌شدگان
۱- اصل‌‌مدرک ‌‌دیپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جدید یا گواهی‌ ‌موقت‌ ‌پایان ‌‌تحصیلات‌ متوسطه‌ نظام‌ جدید دریکی‌ از شاخه‌های‌ کاردانش‌ یافنی‌ و حرفه‌ای ‌صادره‌ از محل‌تحصیل‌ مبنی‌ برگذراندن کلیه واحدهای درسی‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، کارورزی و کارآموزی حداکثر تاپایان‌ شهریورماه‌ ۱۳۹۱٫
۲-  اصل‌ مدرک‌ دیپلم‌ متوسطه‌ نظام‌قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ یا گواهی‌ موقت‌ پایان‌ تحصیلات‌ نظام‌ قدیم‌ ( هنرستان‌ ) مبنی‌ بر گذراندن‌ کلیه‌ دروس‌چهارساله.
۳-  اصل‌ شناسنامه‌ و دوبرگ‌ فتوکپی‌ ازتمام‌ صفحات‌ آن.‌
۴- ۶ قطعه‌ عکس‌ ۴×۳ تمام‌ رخ‌ تهیه‌ شده‌ درسال‌جاری.
۵-  فیش پستی درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم به موسسه محل قبولی.
۶- داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدرکی‌ راکه‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ بند ۳-۲ مندرج‌ در صفحه ۲ دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ ۱۳۹۱مشخص‌ کند، ارائه‌ نمایند.
۷- کسانی که با سهمیه ایثارگران در آزمون پذیرفته‌شده‌اند باید برابر ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه‌های مذکور به شرح ذیل اقدام نمایند.
   معرفی‌نامه رسمی از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سازمان بسیج مستضعفین) و یا اداره کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی با امضاء و مهر هر یک از روسای ارگانهای مذکور که در آن قید شده باشد( که تا قبل از ترم دوم ازطریق ارگانهای ذیربط به مؤسسات ذیربط ارسال خواهد شد)، داوطلب باتوجه به ماده ۱ و تبصره‌های چهارگانه آن در آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان وجهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سایر شرایط مندرج در آیین‌نامه مذکور، واجد شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان می‌باشد.
توضیح بسیار مهم :
داوطلبانیکه با استفاده از سهمیه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران پذیرفته ‌شده‌اند در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم و یا مدرکی در رابطه با‌تایید سهمیه‌ثبت‌نامی‌خویش‌نمی‌باشند و ملاک عمل‌برای ثبت‌نام از آنان همان عنوان درج‌شده در لیستهای ارسالی ازسوی این‌سازمان می‌باشد.
د – معرفی‌شدگان  چند برابر  ظرفیت ‌ رشته‌‌های  نیمه‌متمرکز  تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی،  هنرهای تجسمی (نقاشی)  و  گرافیک
آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ به جای کد رشته قبولی آنان کد ۹۹۹۹ درج گردیده جزو معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته‌‌‌های تربیت‌بدنی‌ و علوم‌ورزشی، هنرهای تجسمی (نقاشی) و گرافیکهستند که لازم است برای اطلاع از زمان و مکان برگزاری آزمون علمی و یا عملی هر یک از رشته‌های نیمه‌متمرکز مذکور به اطلاعیه‌های این سازمان در سایت اینترنتی سازمان و نشریه‌های پیک سنجش در روزهای دوشنبه مورخ ۳/۸/۹۱ و ۱۰/۸/۹۱ مراجعه نمایند.

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

دیدگاه خود را بنویسید